...

Общи Бизнес Условия

Уважаеми клиенти на Vision VIP Art,

www.visionvipart.com не е уеб магазин или дейност за поръчки по пощата по смисъла на Закона за електронната търговия. Договорът за покупко-продажба е сключен само ако не отхвърлите потвърждението на поръчката, включително разходите за доставка, изпратено от нас в рамките на 5 дни. До сключването на договор за покупка, вашата поръчка се счита за необвързваща оферта за покупка към вас. Молим за вашето разбиране, че можем да гарантираме реалната наличност на поръчаните продукти само след потвърждение на поръчката – което е валидно като оферта. Вашата поръчка на уебсайт е добре дошла при нас, така че ще се свържем с вас по телефона, ако предпочитате. Също така се радваме да ви изпратим повече информация или повече изображения на нашите продукти.

Ние непрекъснато се стремим да подобряваме нашите продукти, да съкращаваме времето за доставка и да ви предлагаме персонално и добро обслужване. Понякога обаче нещата може да не вървят толкова гладко или може да има липса на яснота. Ето защо имаме нужда от основни правила, за да можем да се разбираме, ако най-лошото се случи. Законово това се нарича „Правила и условия“. Все пак се надявам да се справим без общи условия и да намерим по-добри решения чрез лична комуникация, ако има неясноти. М. Мустафов, управител

1. Общи

     1.1. Настоящите Общи условия („ОУ“) се прилагат за всички договори, по-специално за продажба и доставка на стоки, както и за подаване на правни декларации от Компанията Vision VIP Art Ltd. („Продавач“).

     1.2. Общите условия на купувача са напълно неефективни, освен ако продавачът не потвърди писмено индивидуалните, точно цитирани условия на купувача. Ако продавачът изпълни поръчката (дори само частично), условията на продавача се прилагат изключително, дори ако купувачът се позовава на своите условия в търговските документи. С извършването на поръчка купувачът се съгласява с настоящите Общи условия и се обвързва с тях. Правилата и условията се прилагат без специално предупреждение и за всички по-нататъшни бизнес отношения между продавача и купувача, по-специално за всички бъдещи доставки и поръчки, поръчки за ремонт и закупуване на резервни части, дори ако те не са свързани със закупените стоки .

     1.3. Офертите на продавача са необвързващи и подлежат на промяна. Договорът е сключен, когато продавачът потвърди писмено поръчката или когато продавачът действително изпълни поръчката на купувача. Условието за сключване на договора е клиентът да заплати депозит в размер на минимум 40% от покупната цена, освен ако изрично не е уговорен по-висок депозит. Прави се препратка към клауза 3.1, според която продавачът има право да задържи доставката, докато купувачът не плати изцяло покупната цена в брой или не я преведе.

     1.4. Мястото на изпълнение за доставки, услуги и плащания и за двете страни е мястото на дейност на продавача, дори ако доставката се извършва на друго място, както е договорено. За спорове, произтичащи от бизнес отношения, се приема само компетентният съд в град Търговище; това важи и за всички спорове, произтичащи от последващи трудови договори с продавача (напр. ремонт) относно предмета на покупката; продавачът може също така да предяви претенциите си по общото място на юрисдикция на купувача.

     1.5. Продавачът моли за вашето разбиране, че поръчки за „мебели по поръчка“ могат да се правят само на обща стойност от €800 или повече.

2. Плащане-Цени

     2.1. Всички допълнителни разходи по договора, като кредитни такси и лихви, разходи по всяка позиция, такси, лихви, обменни такси, съдебни и адвокатски хонорари, както и извънсъдебни разходи за напомняне, се поемат от купувача.

     2.2. В каталози, брошури, ценови листи, на началната страница и др., цените винаги са необвързващи, освен ако не е посочено друго в писмен вид. Това важи и за повторни поръчки.

3. Доставка / вземане / преглед на стоката

     3.1. Продавачът винаги се стреми да спазва сроковете за доставка. Обещанията на продавача относно времето за доставка (време за доставка) – особено за доставки от чужбина (Индонезия, Турция и др.) – се основават на опита на продавача с минали поръчки и обикновено могат да бъдат изпълнени без проблеми. въпреки това, възникващи по непредвидими причини, те може да не бъдат спазени. (Война, природни бедствия, икономическа криза, проблеми с товара, митнически усложнения и др.) Ако срокът за доставка е удължен или описан писмено, той започва да тече след получаване на писменото съгласие на продавача. Самото уговаряне на дата на доставка без авансово плащане от купувача не прави договора фиксирана сделка. По принцип има само забавяне на доставката, ако купувачът е дал на продавача разумен гратисен период (поне 10 седмици). За продукти по поръчка (модели извън колекцията на Fantasteak.bg, модифицирани според изискванията на клиента), продавачът може да изисква значително по-дълги срокове за доставка (до 22 седмици). Продавачът може да задържи доставката, докато купувачът изпадне в забава с дължимо (частично) плащане, независимо дали от този договор или от договорите, сключени с продавача, т.е. покупната цена не е платена в брой или не е преведена по сметката на продавача (входящи ).

     3.2. Искове за щети от страна на купувача поради неизпълнение или забавено изпълнение на договора са изключени, освен ако отговорността е задължителна в случаите на умисъл или груба небрежност. Ако купувачът е потребител, отговорността на продавача е ограничена до случаите на умисъл и груба небрежност.

    3.3. Обстоятелства извън контрола на Продавача, като „непреодолима сила“, технически грешки при предаване или изтриване на данни, действия или бездействия на лица, които не са свързани с Продавача или упълномощени от Продавача, включително, но не само превозвачи и спедитори, и Купувачът последващо желание, срокът на доставка се променя съответно.

     3.4. Изрично се уведомява купувачът, че отговорността за транспортни щети при доставки до клиента се носи единствено от спедитора, при условие че продавачът не е включил собствено транспортно средство за транспорта. Продавачът действа като посредник между спедиторската компания и купувача. Става все по-важно напълно да се проверяват и контролират стоките при получаване. При констатиране на транспортна повреда, купувачът има право да откаже приемането или незабавно да изпрати обратно повредената при транспорт стока. По-късни оплаквания няма да бъдат признати от транспортните компании или техните застрахователни компании. Купувачът няма право да върне на продавача стоки, повредени по време на транспортиране след приемане, без твърдо споразумение за повредата с транспортната компания.

     3.5. Ако не е осъществена e-mail комуникация с продавача, мястото на получаване и преглед на стоката или поръчаната стока е следният адрес: BG 7700 Търговище 29 януари 10 А (Складови помещения)

     3.6. Молим всички гледащи клиенти да се обадят на продавача или да си уговорят час поне един ден преди вземането. Спонтанни проверки на искове без уговорка няма да бъдат приемани без изключение.

     3.7. Купувачът ще бъде уведомен – доколкото е географски възможно – да прегледа поръчаните мебели преди доставка на място за оглед BG 7700 Търговище 29 януари 10 A, за да провери наличността им. При поискване продавачът на мебели ще изпрати снимки и видео на купувача, ако географското разстояние затруднява проверката на стоките или купувачът не може да провери по лични причини. Ако резултатът от фото и видео посредничеството е задоволителен, поръчаната стока се счита за проверена и освободена за доставка.

4. Условия на плащане

     4.1. Освен ако не е изрично уговорено друго в писмена форма, фактурите от Продавача се изплащат незабавно нетно и без приспадане, или в брой в касата на Продавача, или на лице с писмено пълномощие да ги събира от Продавача. Плащането чрез банков превод към банка, посочена от продавача, се извършва само чрез изрично писмено споразумение, където преводите се извършват на риск на купувача и трябва да бъдат организирани своевременно, така че продавачът да разполага с кредитното известие, когато плащането е дължимо. Събиране и отстъпка таксите се поемат от купувача.

     4.2. При забавено плащане продавачът има право да начисли лихва в размер на 15 процентни пункта над основния лихвен процент на БНБ, но не по-малък от 45% годишно. а. за изчисляване на иска за по-висок лихвен процент за забавено плащане се запазва, ако продавачът използва външни средства с по-високи лихвени проценти или ако забавянето по друг начин е довело до по-големи щети.

     4.3. Купувачът не може да компенсира своите вземания срещу вземанията на продавача; ако купувачът е потребител.

     4.4. По същия начин правото на задържане на купувача (включително правото да откаже изпълнение) срещу претенции на продавача от всякакъв вид е изключено, освен ако купувачът не е потребител и това е невалидно споразумение.

    4.5. Ако купувачът е в забава, продавачът може да поиска напомняне и такси за събиране, необходими за подходящо съдебно преследване, при което купувачът се задължава да възстанови таксите на участващата агенция за събиране, произтичащи от регламента за максималните нива на събиране на агенцията.

     4.6. Изрично предоставените в писмена форма отстъпки или отстъпки в брой са предмет на получаване на пълно плащане.

     4.7. Възраженията по фактурите трябва да бъдат направени писмено в рамките на три дни от получаването им, в противен случай фактурите се считат за одобрени от купувача.

5. Гаранция

     5.1. Изрично е посочено, че продуктите от масивна дървесина, продавани с марката “Fantasteak.bg” са традиционно ръчно изработени при опростени условия. Само естеството на производствения процес или изборът на материал за продуктите не поражда никакви оплаквания. Продавачът не може да гарантира съвършенство в това отношение, което отговаря на стандартите за индустриални масови продукти в Европа. Могат също да настъпят промени – поради разликите в климата и влажността – тъй като върховете или повърхностите на продуктите от масивно дърво показват пукнатини през първите 3-6 месеца след доставката. Мебелните продукти, изработени от рециклиран бук, кестен и тиково дърво, могат да показват признаци на износване, петна, малки дупки и повърхностни неравности. Само те не се считат за дефекти и продавачът не е длъжен да се съгласи с промяна в това отношение. Продавачът предполага, че купувачът е запознат с общите познания за естествените свойства на масивната дървесина. По желание на купувача, обаче, продавачът може да обнови засегнатите мебели чрез професионална работа. Разходите по взимане и връщане на стоката са за сметка на купувача, освен ако не е направена специална уговорка. Продавачът не носи отговорност за съхранението на ремонтирани или върнати стоки, които не са взети навреме. Срокът за своевременно вземане е максимум 10 седмици. Освен това продавачът няма задължение да задържи неприбраните стоки за ремонт и обновяване. Всички претенции на клиенти в това отношение са изключени без изключение, освен ако съхранението срещу заплащане и за ограничен период от време не е договорено писмено. Въпреки това, продавачът може да обнови засегнатите мебели чрез професионална работа. Разходите по взимане и връщане на стоката са за сметка на купувача, освен ако не е направена специална уговорка. Продавачът не носи отговорност за съхранението на ремонтирани или върнати стоки, които не са взети навреме. Срокът за своевременно вземане е максимум 10 седмици. Освен това продавачът няма задължение да задържи неприбраните стоки за ремонт и обновяване. Всички претенции на клиенти в това отношение са изключени без изключение, освен ако съхранението срещу заплащане и за ограничен период от време не е договорено писмено. Въпреки това, продавачът може да обнови засегнатите мебели чрез професионална работа. Разходите по взимане и връщане на стоката са за сметка на купувача, освен ако не е направена специална уговорка. Продавачът не носи отговорност за съхранението на ремонтирани или върнати стоки, които не са взети навреме. Срокът за своевременно вземане е максимум 10 седмици. Освен това продавачът няма задължение да задържи неприбраните стоки за ремонт и обновяване. Всички претенции на клиенти в това отношение са изключени без изключение, освен ако съхранението срещу заплащане и за ограничен период от време не е договорено писмено. Продавачът не носи отговорност за съхранението на ремонтирани или върнати стоки, които не са взети навреме. Срокът за своевременно вземане е максимум 10 седмици. Освен това продавачът няма задължение да задържи неприбраните стоки за ремонт и обновяване. Всички претенции на клиенти в това отношение са изключени без изключение, освен ако съхранението срещу заплащане и за ограничен период от време не е договорено писмено. Продавачът не носи отговорност за съхранението на ремонтирани или върнати стоки, които не са взети навреме. Срокът за своевременно вземане е максимум 10 седмици. Освен това продавачът няма задължение да задържи неприбраните стоки за ремонт и обновяване. Всички претенции на клиенти в това отношение са изключени без изключение, освен ако съхранението срещу заплащане и за ограничен период от време не е договорено писмено.

     5.2. Тук допълнително се подчертава, че стоките, произведени от регенерирана дървесина и обикновено наричани „дъб – орех“ – като серията „Unicat“ – понякога могат да съдържат други подобни видове дървесина, тъй като точното разграничаване на регенерирана дървесина често е много трудно. . Освен това по интериора на мебели по поръчка от същата серия може да се появи мухъл – поради дългия транспорт в контейнери или ТИР, по-високата влажност. Това само по себе си не се счита за дефект и продавачът не е длъжен да се съгласи с промяна в това отношение. Продавачът обаче се старае да извърши безупречно почистване преди доставката.

Мебелите от бук, кестен и тиково дърво, наречени „градински мебели“, са предназначени само за употреба на открито, по-специално само за частна употреба в зони без обществен достъп като градини, тераси, балкони и др. Затворените и/или отопляеми интериори влияят на безопасността използване или функционалност на стоките, причиняват деформации и пукнатини. По този начин купувачът избягва неправилно съхранение на стоките.

     5.3. Градинските мебели от бук, кестен и тиково дърво обикновено са подходящи само за лична употреба до степента, посочена в точка 5.1, но не и за интензивна употреба от по-голям брой хора, особено в контекста на търговски дейности (напр. гастрономия и хотелиерство), освен ако не са градински мебели от продуктовите класове „Делукс“ или „Ексклузив“. Вижън ВИП Арт ООД дава 24 месеца гаранция за стоки от клас „Делукс” и „Ексклузив”.

     5.4. Под марката “Fantasteak.bg” търговецът продава ексклузивно продукти от естествена дървесина или масивна дървесина от Европа и Индонезия, които по никакъв начин не могат да се сравняват с индустриално произведените ламинирана дървесина, шперплат, фурнирована дървесина, продукти от пресована дървесина. Взаимоотношения или сравнения на свойства с MDV и видове затягащи плочи също са изключени. Купувачът не е гарантиран за незначителни промени, пукнатини, свиване или деформация (особено по повърхността на мебели от дъб, орех и тиково дърво), които обикновено са резултат от използването на мебели от масивна дървесина, като например тропическо дърво. Изрично е посочено, че вътрешните мебели не трябва да се поставят в непосредствена близост до горещи точки (отоплителни уреди и др.) през първите 3 месеца, за да се избегнат сериозни разкъсвания. Освен това се отбелязва, че продуктите поради модела и конструкцията,

     5.5. Продавачът предлага и мебели по поръчка. В случай, че размерите, цветовете, материалът, дизайнът и визуалният вид се различават от стандартните стоки, предлагани от Fantasteak.bg, поръчката се счита за специална поръчка (мебели по поръчка). Тъй като в България се произвеждат специални поръчки при опростени условия в традиционните семейни фирми, може да има незначителни отклонения по отношение на форма, цвят, материал и външен вид. Те не се считат за основание за рекламация. Отклонението от договора за покупка със специални поръчки от купувача е възможно само със съгласието на ръководството. Тъй като разходите за труд, материали и транспорт са много високи, купувачът трябва да очаква по-високи разходи, ако договорът бъде прекратен.

Продавачът препоръчва на клиентите при специални поръчки да носят подходящи чертежи на желаните мебели, за да се избегнат евентуални грешки. Предлагат се и подробни чертежи от продавача, но срещу заплащане. Продавачът не може да обещае безгрешно производство и не носи отговорност, ако специална поръчка се основава само на описанието на желанията на клиента или на някои непълни скици. Безупречната изработка е възможна само с правилен чертеж.

     5.6. Продавачът би искал да обърне внимание на тези клиенти, които желаят да реализират своите желания със собствен дизайн на мебелите или да направят поръчка, че гаранцията за перфектна конструкция е изключена, освен ако не бъде приет технически-професионален чертеж, предоставен от продавача. Същото важи и за собствените колекции на компанията, чиито формати са променени по изрично желание на клиентите. Продавачът моли за вашето разбиране, че успехът на промените в дизайна не винаги може да бъде предвиден.

     5.7. Продавачът не носи отговорност за щети, дължащи се на неправилно съхранение и използване на стоките или в случай, че стоките, по-специално мебели от бук, дъб, орех и тиково дърво, са били използвани или натоварени над максимално предписаното от Ö-NORM EN 581. По-специално, не е подходящо да се използват столове от продуктов клас „Градина” с общо тегло над 130 кг или други столове с общо тегло над 90 кг.

     5.8. Продавачът предоставя гаранция само в рамките на законовите разпоредби, ако покупната цена е платена изцяло от купувача. Гаранционният срок започва да тече само когато покупната цена е получена в пълен размер. Освен ако изрично не гарантира на купувача, че ще отстрани определени дефекти в мебели от дъб, орех и тиково дърво със специално качество („Делукс – Уникат“) в рамките на определен период от време след доставката.

     5.9. Освен това купувачът няма гаранционни претенции, ако предоставеният от него материал или дадените от него инструкции са неподходящи. Купувачът е бил изрично уведомен, че по-специално лакът за консервиране на дърво или Безие са неподходящи като мебели от бук, дъб, орех и тиково дърво „Масло за дърво“ и продавачът не поема отговорност, ако купувачът третира мебелите с нещо различно от „Масло за дърво“.

     5.10. Купувачът трябва да прегледа доставените стоки веднага след доставката с грижата, изисквана съгласно , и да отбележи подробно всички идентифицирани дефекти върху бележката за доставка или товарителницата, в противен случай всякакви искове – по-специално искове за щети – са изключени; ако не е възможна незабавна проверка при приемане, това обстоятелство трябва да бъде отбелязано в бележката за доставка или товарителницата, в противен случай всички рекламации са изключени, а недостатъците, открити при последваща проверка, трябва да бъдат докладвани подробно в писмен вид в рамките на 7 дни от доставката. Ако купувачът е уведомил своевременно за дефекти, той има право само на коригиране или замяна в рамките на разумен срок, но не и на намаление на цената или анулиране; Във всеки случай гаранционната претенция отпада в резултат на неразрешена намеса в обектите на продажба.

     5.11. Изрично е посочено, че се приемат само писмени и фотодокументирани рекламации. Имейл адрес за рекламации: 

6. Щети

     6.1. Искове за щети от страна на купувача срещу продавача са ограничени до случаи на умисъл или груба небрежност. Ако купувачът е потребител, отговорността на продавача за имуществени вреди е ограничена до случаите на умисъл и груба небрежност. Договорните защитни ефекти в полза на трети страни са изключени, освен ако няма умисъл или груба небрежност.

     6.2. Ценовият риск преминава върху купувача, когато предметът на покупката бъде предаден на купувача или негов упълномощен представител; при доставка за сметка на купувача, с предаване на предмета на покупката на превозвача, при забавяне на доставката поради обстоятелства, за които продавачът не носи отговорност и ако рекламацията от купувача е уговорена, с уведомление, че обектът на покупката е готов за изпращане.

     6.3. Транспортният риск винаги пада върху купувача, дори ако доставката е уредена срещу заплащане със собствени или чужди транспортни средства. Купувачът трябва да поиска щетите при доставка директно от превозвача (спедитор, превозвач), особено ако е поръчал специален вид доставка (DHL, Bahn-Express и др.). Транспортният риск се застрахова само въз основа на писмен договор и само за сметка на купувача.

7. Връщания

     7.1. Купувачът има право да върне доставена стока само с писменото съгласие на продавача и при условията, посочени от продавача в конкретния случай; Във всеки случай стоките трябва да бъдат върнати с платен транспорт и без наложен платеж на риск и за сметка на купувача.

8. Доставка

     8.1. Всички разходи, възникнали във връзка с доставката, се поемат единствено от купувача. Доколкото такива разходи са предвидени за продавача, те ще бъдат прехвърлени на купувача. Стоките се изпращат на риск на купувача. Може да се изисква депозит за специални поръчки.

9. Разни

     9.1. Ако отделни разпоредби са правно неефективни, това не засяга обвързващия характер на останалите разпоредби и договори, сключени въз основа на тези условия. В този случай договорените разпоредби се считат за възможно най-близки до икономическия резултат от неефективните разпоредби.

     9.2. Всички споразумения с купувача са предмет на българското законодателство, с изключение на Конвенцията за продажба на ООН.

Shopping Cart
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.